عوامل خطرناکی که منجر به بیماری قلبی می شوند​

به طور کلی عواملی که باعث بروز بیماری های قلبی می شوند در دو دسته قابل اصلاح و غیرقابل اصلاح قرار می گیرند.